Välkommen till ID Arkitektur

Välkommen till ID Arkitektur

Arkitektur utan ID är bara byggnader

Välkommen till ID Arkitektur / Welcome to ID Arkitektur

Varför?

ID Arkitektur står för arkitektur som är engagerande, meningsfull och bestående. Med andra ord: design för alla sinnen, med en stark relation till sin plats och omgivning, och utformad av långsiktiga värden.

Hur?

Vårt arbetssätt utmärker sig genom att sätta speciell, strukturerad fokus på de tidiga skeden där projektets ”själ” – den arkitektoniska identiteten – och de kostnadspåverkande konstruktiva principer definieras. Design för alla sinnen handlar om en djupare emotionell koppling mellan huset och människan: att i varje projekt skapa arkitektur och platser utöver det vanliga. Oavsett begränsad eller generös budget maximerar vi projektets värde genom nytänkande, situationsspecifika designlösningar.

En solid erfarenhet av processen från idé till färdig byggnad, hjälper att hålla tider och kostnader genom hela projektet. Öppen, regelbunden kommunikation med klienten under projektets gång bygger konstruktivt samarbete och minskar risken för missförstånd som kostar tid, pengar och förtroende.

Vår bakgrund i industridesign, branding och arkitektur, i Sverige och utomlands, har bidragit till ett kreativt och flexibelt arbetssätt, kommunikationsförmåga, samt förståelse för värdeskapande och kostnadsdrivande faktorer.

Tillsammans med vårt nätverk av noggrant utvalda samarbetspartners inom arkitektur-, design- och byggbranschen, kan vi bilda projekt-specifika arbetsgrupper och anpassa oss till projekt i alla skalor, både för professionella beställare och privatpersoner, från skiss till färdig byggnad.

Vem?

Vi riktar oss till privata liksom professionella klienter i projekt med hög kreativ ambition. Vi har störst erfarenhet av kontor och bostads projekt, men har även stort intresse för offentliga och utbildnings typologier. Välkommen att kontakta oss om hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

 

Why?

ID Arkitektur believes in architecture that is engaging, meaningful and enduring. That is to say, designed for multi-sensorial experience, with a strong connection to it’s physical and social context, and based on far-sighted values.

How?

Our process differentiates itself by placing particular, structured, focus on the early stages of the project where the “soul” – the architectural identity – is defined, as well as the cost-driving structural, energetic and material principles. Design for multi-sensorial experience is about creating a deeper emotional connection between building and people, so as to create in each project extraordinary architecture and places. We seek to maximise value creation, financially and emotionally, irrespective of a generous or limited budget, through innovatiove and specific design thinking. A solid experience of the process from concept to completion helps us to keep to time and budget throughout the project. Open, regular dialog with our clients throughout the process builds constructive cooperation and minimises the risk of misunderstanding, which can erode time, money and trust. Our background in industrial design, branding and architecture, in Sweden and internationally, has contributed to a creative and flexible work ethos, ability to communicate, and understanding of cost-driving and value-creating factors. Together with our network of carefully chosen partners within the fields of architecture, design and construction, we can create project-specific workgroups for various typologies and scales, from concept to completion.

What?

We would like to work with you, private or professional clients, with high creative ambition. We have particular experience of residential and workplace architecure, but are also interested in educational and cultural typologies.